Indisputable axiomatic ethics postulate Необориви аксиоматски постулати етике αΩ (alpha to omega) English – Србски

alpha_omega
Neither one of my two homelands understands how close we are to the above image, at present being only:

broken brick American flag

Serbian flag boy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indisputable axiomatic ethics postulate
Неиѕбежни аксиоматски постулати етике
αΩ (alpha to omega)
English – Србски

 

 

1. Freedom is by far the greatest value ever conceived by mankind, and it only has one steel based postulate – the TRUTH. Freedom, may, or may not give birth to democracy, justice, fairness, other social values but all of that is in the hands of the ruling government – and sadly enough “might makes right”. One must often fight for Freedom against his own government at great peril, but it’s always well worth the fight. Passivity, apathy, indifference are the only ways to give in to the rise of tyranny. The more compliant we are the less of a chance is there for our success, but the more irreverent we are – the greater the chances. Seemingly, there shouldn’t be much of a difference between all the people populating our planet – but that’s rather perfunctory, superficial and deceptive, because there are peoples who are more noble than others: Native American Indians waged war only for food, fertile plains, but never to conquer or enslave – similar goes for the Serbian people. The exact opposite is seen with tribes of Huns, Avars, Franks, Normans, all Germanic tribes. Of course the Anglo-saxon tribes (today’s Brittish and today’s Americans) belong to the same ethnic background. Never underestimate the role of the Catholic Church which conquered, butchered and massacred upwards of 2 million Mexican Maya native Indians. Horses were unknown in the Western hemisphere which is an equivalent of Julius Caesar attacking Gaul with Prinz Eugen Panzir Division tiger and panther tanks.Without truth there is no freedom and where ther is no freedom there is no truth – especially if unenlightened, ill-educated, des-informed, apathetic, indifferent.

Слобода је засигурно најплеменитији концепт људског ума, а уједно држана на гвозденим постулатима – ИСТИНЕ. Слобода може, али не мора, донети демократију, правду, права, исправност, друге друштвено значајне вредности, али док год је ИСТИНА у рукама државе – нажалост само победници пишу историју како им драго. Често се човек мора сам суочити са својом државом у борби за истину, тиме ризкујући своју добробит и благостање. Пасивност, апатија, нерешеност, неодлучност, сви воде право у тиранију. Што више смо утучени, мирни, послушни – то мање добрих прилика за успех, али оног момента кад постанемо непослушни, организовани, шансе нам се удесетостручују. Изгледа, да не би требало да постоји велика разлика између свих људи који насељавају нашу планету – али то је прилично заводљиво, нетачно, површно и варљиво, јер постоје људи који су племенитији од других: Индијанци Америке, Амерички урођеници Индијанци су водили рат само за храну, плодне равнице , али никада не да освајају или поробљавају – слично са српском народом. Тачна супротност се види код племена Хуна, Авара, Франака, Нормана, свих германских племена. Наравно, англосаксонска племена (данас Британци и данашњи Американци) припадају истој етничкој припадности. Никада не потцењујте улогу католичке цркве која је освојила, заклала и масакрирала више од 2 милиона индијских мексичких урођеника Маја. Коњи нису били познати на западној хемисфери што је еквивалент Јулију Цезару нападању на Галију са тигровима Принц Еуген Панцир дивизије и танковима Пантера, Тигрова. Без истине нема слободе и где нема слободе нема истине – поготово ако је човек непросвећен, необразован, неук, апатетичан, равнодушан, незаинтересован.

Iliya Pavlovich, PhD
consider looking at my books at: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

alpha_omega

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s